Quy trình thỉnh giảng giảng viên, giáo viên

QUY TRÌNH THỈNH GIẢNG GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

 

1. Lãnh đạo khoa, bộ môn căn cứ vào nhu cầu giảng dạy thực tế tại đơn vị mời tìm giảng viên phù hợp yêu cầu của nhà trường tham gia giảng dạy với các tiêu chí sau:

 

 

-  Lý lịch rõ ràng

-  Trình độ chuyên môn

                                 + Giảng dạy ở cấp đại học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

                                                     + Giảng dạy ở cấp cao đẳng: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

                                                     + Giảng dạy đối với Trường Thực nghiệm Sư phạm: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

2. Hội đồng nhà trường duyệt danh sách thỉnh giảng của từng đơn vị.

3. Các Khoa, Bộ môn hướng dẫn các giảng viên thỉnh giảng được Hội đồng nhà trường phải hoàn chỉnh các loại giấy tờ sau:

-  Lý lịch khoa học (mẫu Lý lịch khoa học).

-  Công văn đề nghị thỉnh giảng (mẫu Công văn đề nghị thỉnh giảng).

-  Hợp đồng thỉnh giảng (mẫu Hợp đồng thỉnh giảng).

4. Các khoa tập hợp hồ sơ nộp về Phòng Tổ chức Cán bộ bao gồm:

-  Lý lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan hiện đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú

-  Bản sao văn bằng cao nhất (nếu là Giảng viên chính phải có Quyết định lương) tất cả đều phải được sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

5. Các khoa tập hợp hồ sơ nộp về Phòng Đào tạo bao gồm:

Công văn đề nghị thỉnh giảng có xác nhận của Trưởng khoa, Trưởng bộ môn.

-  Hợp đồng thỉnh giảng có chữ ký của giảng viên .

 Phòng Đào tạo có trách nhiệm xác nhận số giờ giảng dạy thực tế của giảng viên thỉnh giảng, sau đó Phòng đào tạo chuyển hồ sơ lên phòng Tổ chức – Cán bộ (5 ngày).

6. Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm hoàn tất hợp đồng, trình ký Ban giám hiệu sau đó chuyển cho Phòng Kế hoạch – Tài chính (5 ngày).

7. Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện các thủ tục tài chính theo quy định, báo văn phòng khoa (5 ngày).

8.  Văn phòng khoa sẽ cho Giảng viên làm phiếu đề nghị chi (theo mẫu) có xác nhận của trưởng khoa, bộ môn. Văn phòng khoa sẽ nộp tại Phòng Kế hoạch – tài chính, sau 5 ngày giảng viên sẽ nhận tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. (Bà Thảo)

9.  Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Ghi chú: Riêng Trường Trung học thực hành Sài Gòn sẽ nộp trực tiếp lên Phòng Tổ chức Cán bộ vì đã có xác nhận của hiệu trưởng về số giờ giảng dạy của giáo viên. (thời gian giải quyết sẽ còn lại 10 ngày).

 

 

- Phòng Tổ chức Cán bộ -