Quy trình thực hiện hồ sơ tập sự đối với viên chức

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ TẬP SỰ


     1. Đối tượng áp dụng:

            - Người lao động đã ký hợp đồng ngạch viên chức có thời hạn loại viên chức A, B, C bắt đầu quá trình tập sự tại trường.

            - Các đối tượng theo thông báo của phòng Tổ chức Cán bộ.

     2. Hồ sơ đề nghị người hướng dẫn tập sự:

- Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm phân công và đề nghị với Ban Giám hiệu, trưởng phòng Tổ chức Cán bộ người hướng dẫn tập sự cho đương sự (mẫu CV-04/TD-TCCB).

- Trong suốt thời gian người lao động tập sự, người hướng dẫn chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả tập sự.

- Đối với người tập sự công việc giáo viên, giảng viên, phải thực hiện 03 tiết giảng dự giờ của người hướng dẫn tập sự (có thực hiện giáo án lên lớp và phiếu dự giờ).
    
3. Hồ sơ đánh giá kết quả tập sự:

- Hồ sơ đánh giá kết quả tập sự bao gồm:

                        1. Đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự (mẫu BM-04/TD-TCCB).

                        2. Bản báo cáo thời gian tập sự (mẫu BM-03/TD-TCCB).

- Đối với giáo viên, giảng viên, hồ sơ cần bổ sung:

3. Giáo án 03 tiết lên lớp của cá nhân.

4. 03 phiếu dự giờ của người hướng dẫn tập sự (mẫu BM-05/TD-TCCB)

            - Hồ sơ này phải được thực hiện cùng lúc với Hồ sơ xin bổ nhiệm ngạch hoặc Hồ sơ xin làm việc hợp đồng dài hạn.

     4. Thời gian:

            - Hồ sơ được thực hiện và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước khi hợp đồng làm việc hết hạn 15 ngày.

Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

- Phòng Tổ chức Cán bộ -