Quy trình thuyên chuyển công tác

QUY TRÌNH THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

 Hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin chuyển công tác có ý kiến của trưởng đơn vị. 

2. Văn bản đồng ý của cơ quan chuyển đến.

 

Thời gian giải quyết: khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng 10 ngày (không kể thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội).

Lưu ý: Đương sự nộp hồ sơ đến phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày xin thuyên chuyển 

từ 30 đến 45 ngày.

 

- Phòng Tổ chức Cán bộ -