Quy trình đề nghị chuyển xếp ngạch lương đối với CB-GV-CNV

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP NGẠCH LƯƠNG
ĐỐI VỚI CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN

  

I. Đối tượng áp dụng: Cán bộ - Giảng viên – Công nhân viên

Các Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên sau khi có bằng Đại học hoặc tương đương hay chuyển từ đơn vị mới về trường đang hưởng lương không phù hợp với công việc hay bằng cấp hiện có sẽ thực hiện các bước để được chuyển ngạch đúng công việc hiện làm.

II. Hồ sơ bao gồm như sau:

1. Công văn đề nghị của trưởng đơn vị (Trưởng Khoa, Trưởng phòng, Hiệu trưởng trường THTH Sài Gòn, Giám đốc trung tâm . . .)

2. Bản photo quyết định lương hiện hưởng.

3. Bản sao văn bằng (có chứng thực).

4. Bản Photo Quyết định bổ nhiệm ngạch.

III. Phụ lục các chức danh cần chuyển xếp lương.

- Ngạch 01a.003 (Chuyên viên cao đẳng) chuyển sang  ngạch 01.003 (Chuyên viên)

- Ngạch 15a.202 (Giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn) chuyển sang  ngạch 15a.201 (Giáo viên trung học cơ sở chính) đối tượng thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

- Ngạch 15c.207 (Giáo viên trung học phổ thông chưa đạt chuẩn) chuyển sang  ngạch 15.113 (Giáo viên trung học phổ thông) đối tượng thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

- Ngạch 15.113 (Giáo viên trung học phổ thông) chuyển sang  ngạch 15.111 (Giảng viên) là Giáo viên Phổ thông chuyển về giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn

- Ngạch 01.003 (Chuyên viên) chuyển sang  ngạch 15.111 (Giảng viên) là Chuyên viên các đơn vị khác chuyển về công tác giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn.

            Riêng các ngạch 01.002 (Chuyên viên chính), 15.110 (Giảng viên chính) phải thi nâng ngạch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Sau khi thi tuyển nếu trúng tuyển Phòng Tổ chức Cán bộ sẽ làm Quyết định bổ nhiệm ngạch cho các đương sự mà không cần phải nộp bất kỳ hồ sơ nào nữa.

Thời gian giải quyết trong  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

- Phòng Tổ chức Cán bộ -