Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
 
 
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn
      Phòng Khoa học Công nghệ & đào tạo Sau Đại học
      Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 
         Nhằm giới thiệu Khoa Văn hóa – Du lịch của trường Đại học Sài Gòn, đồng thời đánh giá hiện trạng của công tác đào tạo hiện nay; xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho ngành Văn hóa – Du lịch tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xây dựng mối tương quan giữa nhu cầu đào tạo và thực tiễn, khai thác lợi thế của văn hóa Việt Nam phục vụ cho yêu cầu phát triển du lịch.
 
         Trong mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững Khoa Văn hóa – Du lịch, hội thảo Khoa học là một phần không thể tách rời trong công tác Nghiên cứu Khoa học của trường Đại học Sài Gòn và của Khoa Văn hóa – Du lịch. Bên cạnh đó, hội thảo hướng tới cơ hội hợp tác giữa Nhà trường với các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước, giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong ngành, đưa sinh viên đi học hỏi, thực hành tại các doanh nghiệp từ đó hình thành ý thức nghề nghiệp và xác lập vững chắc cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong tương lai.
 
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
 
    1. Chủ đề:
 
Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành Văn hóa – Du lịch”.
   
     Hội thảo sẽ tập trung đi vào những vấn đề sau đây:
 
-         Tổng quan về hoạt động văn hóa du lịch tại Việt Nam nói chung, và tại các địa phương nói riêng.
-         Tầm nhìn của ngành du lịch Việt Nam.
-         Những yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch hiện nay.
-         Khai thác lợi thế văn hóa để phát triển du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
-         Mục tiêu, nội dung, phương pháp công tác đào tạo, mức độ đáp ứng thực tiễn.
-         Thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch hiện nay.
-         Những yêu cầu đặt ra từ doanh nghiệp du lịch với công tác đào tạo.
-         Định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nhà trường trong công tác đào tạo.
 
2. Thời gian và địa điểm diễn ra hội thảo:
 
o   Dự kiến thời gian: 01 ngày (sáng – chiều) vào trung tuần tháng 10 / 2009
o   Địa điểm: Hội Trường A – Trường Đại học Sài Gòn, số 273 An Dương Vương P.3, Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
 
    3. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo Khoa học:
 
              - TS. Nguyễn Viết Ngoạn – Trưởng Ban
              - ThS. Nguyễn Việt Bắc - Ủy viên
              - ThS. Hoàng Văn Năng - Ủy viên
              - ThS. Ngô Thị Hạnh - Ủy viên
              - ThS. Hoàng Hữu Lượng - Ủy viên
              - TS. Võ Văn Lộc - Ủy viên
              - TS. Phạm Thị Thu Nga - Ủy viên Thường trực
              - CN. Nguyễn Thị Đương - Ủy viên
 
    4. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học:
 
              - TS. Phạm Thị Thu Nga – Trưởng Ban
              - ThS. Nguyễn Thị Hồng Trang - Ủy viên Thường trực
              - ThS. Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên
              - Cao học Võ Thế Khang - Ủy viên
              - CN. Nguyễn Hữu Sơn - Ủy viên
 
    5. Dự trù kinh phí tổ chức Hội thảo:
 
(Khoa sẽ có văn bản đính kèm căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ)
 
    6. Danh sách các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dự kiến mời tham gia viết bài tham dự Hội thảo:
 
o   Hệ thống các trường Đại học – Cao đẳng có đào tạo ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch), bao gồm: 35 trường Đại học và 45 trường Cao đẳng.
o   Cơ quan quản lý về văn hóa du lịch: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
o   Một số doanh nghiệp lớn kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa – Du lịch.
o   Một số vị khách Quốc tế đến từ Nhật Bản, Châu Âu, …v…v…
 
    5. Tiến độ thực hiện kế hoạch:
 
TT
Thời gian
Nội dung kế hoạch
Ghi chú
1
15 – 30/ 06/ 2009
Trình Kế hoạch lãnh đạo trường xem xét và phê duyệt.
 
2
01 – 15/ 07/ 2009
Thông báo mời các cá nhân, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đăng ký tham gia viết bài tham luận.
 
3
16/ 07 – 20/ 08/ 2009
Ban Tổ chức tiếp nhận bài tham luận gửi về theo đường bưu điện và e-mail.
 
4
21/ 08 – 20/ 09/ 2009
Ban Tổ chức xem xét đánh và duyệt biên tập các bài tham luận in thành kỷ yếu.
 
5
21/ 09 – 10/ 2009
công tác chuẩn bị và gửi thư mời dự Hội thảo.
 
6
Giữa tháng 10 / 2009
Tổ chức Hội thảo.
 
 
 
         Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế của Khoa Văn hóa – Du lịch, rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo.
 
         Trân trọng.
 
 

Trưởng phòng Quản lý Khoa học
và đào tạo sau Đại học
Tp. HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2009 TRƯỞNG KHOA
 
 
 
 
 
 
TS. Võ Văn Lộc
 
 
 
 
 
 
TS. Phạm Thị Thu Nga
 
 
DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
TS. Nguyễn Viết Ngoạn