Nghiệm thu 5 đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2008 - 2009
Nghiệm thu 5 đề tài Nghiên cứu Khoa học
cấp trường năm học 2008 - 2009
 
        Căn cứ Quyết định số 823/ĐHSG-KH của Hiệu trưởng Đại học Sài Gòn TS. Nguyễn Viết Ngoạn ký ngày 19/6/2008 về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Sài Gòn, Phòng KHCN& ĐTSĐH đã thông báo việc đăng ký, phân bổ các đề tài khoa học cấp trường về các khoa. Qua một thời gian triển khai và thực hiện các đề tài, cuối năm 2008 và đầu năm 2009, phòng KHCN& ĐTSĐH làm thủ tục đề nghị Hiệu trưởng ký quyết định thành lập 5 Hội đồng Khoa học nghiệm thu, đến nay các Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu xong các đề tài NCKH gồm:
       1) Đề tài: “ Tìm hiểu tài nguyên du lịch nhân văn vùng du lịch Bắc bộ” do nhóm tác giả ThS. Trần Thị Thục, CN. Trần Thị Tuyết, CN Tạ Quang Trung thực hiện, Hội đồng Khoa học nghiệm thu gồm: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phạm Văn Hậu Viện trưởng Viện nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh làm phản biện 1; TS. Trịnh Duy Oánh, khoa sư phạm KHXH Trường Đại học Sài Gòn làm phản biện 2; ThS. Đặng Mai Lan, khoa sư phạm KHXH Trường Đại học Sài Gòn làm ủy viên; ThS. Phạm Thị Ngọc, khoa sư phạm KHXH Trường Đại học Sài Gòn làm thư ký. 
       2) Đề tài: “Nghiên cứu thủy phân Saccharose bằng inverstase cố định trên hạt calcium alginate” do ThS. Mai Ngọc Dũng thực hiện, Hội đồng Khoa học nghiệm thu gồm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đồng Thị Thanh Thu nguyên giảng viên bộ môn sinh hóa khoa Sinh học Trường Đại học khoa học tự nhiên làm phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Tiết giảng viên khoa Khoa học môi trường, trường Đại học Sài Gòn làm phản biện 2; TS. Ngô Đại Nghiệp giảng viên bộ môn sinh hóa khoa Sinh học Trường Đại học khoa học tự nhiên làm ủy viên; ThS. Nguyễn Tuấn Hải giảng viên khoa Khoa học môi trường, trường Đại học Sài Gòn làm thư ký.
       3) Đề tài: “Bài giảng bộ môn văn, tiếng Việt dựa trên phương pháp giảng dạy tích cực” do TS. Hoàng Diệu Minh làm chủ nhiệm đề tài, Hội đồng Khoa học nghiệm thu gồm: TS. Nguyễn Thị Quy, công tác tại Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng; GVC. Hoàng Xuân Tâm nguyên giảng viên khoa Sư phạm KHXH, trường Đại học Sài Gòn (đã nghỉ hưu) làm phản biện 1, phần giáo trình tiếng Việt; TS. Cao Thị Xuân Mỹ, giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh làm phản biện 2; ThS. Hoàng Kim Oanh, phó trưởng khoa khoa Giáo dục tiểu học trường Đại học Sài Gòn làm ủy viên, ThS. Hà Minh Châu, giảng viên khoa sư phạm KHXH, Trường ĐHSG làm thư ký.
       4) Đề tài “ Giáo trình bóng đá Futsal cơ bản và Giáo trình bóng bàn” do GV Tô Quang Nghĩa làm chủ biên, Hội đồng Khoa học nghiệm thu gồm: GSTS. Nguyễn Thiệt Tình, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao II làm Chủ tịch Hội đồng; ThS. Trần Trường Sơn Trưởng khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh làm Phản biện 1; GV. Nguyễn Văn Hạ giảng viên bộ môn Giáo dục Thể chất, khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Lao động Xã hội Phản biện 2; ThS. Huỳnh Tố Hạp, Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Sài Gòn làm ủy viên;  Nguyễn Phúc Chánh, Cử nhân Giáo dục Thể chất, Chuyên viên phòng Đào tạo tại chức và Tu nghiệp Giáo viên Trường Đại học Sài Gòn làm thư ký.
       5) Đề tài “Khảo sát về một số định hướng giá trị của sinh viên trường Đại học Sài Gòn”của nhóm nghiên cứu: TS. Phạm Thị Thu Nga, ThS. Nguyễn Việt Hùng, ThS. Nguyễn Hồng Trang, CN. Nguyễn Khắc Duy. Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài gồm: TS. Nguyễn Viết Ngoạn, Hiệu trưởng Trường  Đại học Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Việt Bắc, Phó hiệu trưởng Trường Đại  học Sài Gòn, Phản biện 1; TS. Dương Hoàng Oanh, Phó chủ nhiệm khoa Giáo dục Chính trị,  Trường Đại học Sài Gòn, Phản biện 2; ThS. Bùi Thị Toan, Trưởng bộ môn Tâm lý – Giáo dục,  Trường Đại học Sài Gòn Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Trang, giảng viên bộ môn Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sài Gòn Thư ký.
       Trong các đề tài trên, có đề tài “ Tìm hiểu tài nguyên du lịch nhân văn vùng du lịch bắc bộ” và đề tài “ Giáo trình bóng đá Futsal cơ bản và Giáo trình bóng bàn” được Hội đồng nghiệm thu thống nhất xếp loại giỏi.
        Cuối buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Viết Ngoạn, với tư cách Hiệu trưởng, đã có đánh giá: Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2008 – 2009 đều đạt, các tác giã và nhóm tác giã thực hiện đề tài đã có nhiều cố gắng đầu tư công sức, tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và vận dụng thực tế hiểu biết để hoàn thiện đề tài một cách tốt nhât. Nhưng kết quả chất lượng các đề tài chưa thật sự đồng đều, không có đề tài xuất sắc, 2 đề tài đạt loại giỏi, 2 đề tài đạt khá, một đề tài ở mức đạt yêu cầu là chưa thật sự thỏa đáng, cần phải nỗ lực phát huy để đạt kết quả chất lượng cao hơn trong công tác nghiên cứu khoa học những năm tới.
                                                                                    

Phó Hiệu Trưởng - ThS. Nguyễn Việt Bắc

      
Phó Hiệu Trưởng - ThS. Hòang Văn Năng.
Viết Toàn tổng hợp