Triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức Trường Đại học Sài Gòn năm 2014

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu
ngạch công chức, viên chức Trường Đại học Sài Gòn năm 2014

          Căn cứ Luật Lao động năm 2012; 

         Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

        Căn cứ Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;   

         Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;   

          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;   

          Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố,   

          Trường Đại học Sài Gòn đề ra Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức năm 2014 như sau:   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:   

          1. Mục đích:   

          Xác định vị trí việc làm nhằm rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ - viên chức hiện có của trường, từ đó có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị.   

          Xác định vị trí việc làm là công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.   

          Xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá cán bộ - viên chức trên từng lĩnh vực cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy năng lực, khả năng công tác của các cán bộ - viên chức ở từng đơn vị trong trường.   

          2. Yêu cầu:   

          Đề án phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị.  

          Đề án phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.   

          Mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp viên chức và chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng.   

          Công tác triển khai phải có sự chuẩn bị kỹ, sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chức năng tham mưu được giao nhiệm vụ thực hiện đề án với các đơn vị trong trường trong quá trình xây dựng đề án.   

          3. Đối tượng thực hiện:   

          Toàn bộ cán bộ - viên chức trong toàn trường.   

 II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BỘ PHẬN GIÚP VIỆC   

          Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và bộ phận chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.   

 III. NỘI DUNG – THỜI GIAN THỰC HIỆN   

          1. Xây dựng kế hoạch   

          Phòng Tổ chức – Cán bộ nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, tham mưu với Ban Giám hiệu trường và tham khảo ý kiến Sở Nội vụ trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.  

          Thời gian thực hiện: trước ngày 20 tháng 02 năm 2014.   

          2. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch   

          Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện đến tất cả các đơn vị trực thuộc trường.   

          Thành phần: Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trưởng phó các đơn vị trực thuộc.   

          Thời gian thực hiện: ngày 25 tháng 02 năm 2014.   

          3. Quy trình xây dựng đề án xác định vị trí việc làm   

          • Bước 1: Thống kê công việc   

          Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình xác định vị trí việc làm. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai kỹ kế hoạch; đồng thời, nêu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để các cán bộ - viên chức trong đơn vị hiểu rõ và thực hiện việc tự thống kê công việc được giao đúng với yêu cầu đề ra.   

          Quy trình thực hiện như sau:  

           1.1. Cá nhân tự thống kê công việc được giao đảm nhận  
 
                    - Lãnh đạo các đơn vị hướng dẫn cán bộ - viên chức trong đơn vị tự thống kê công việc được giao. 
                    - Bản tự thống kê công việc của từng cá nhân phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định (theo phụ lục 1A).  
                    - Lưu ý:  
                              + Cán bộ - Viên chức căn cứ theo hướng dẫn của nhà trường, lãnh đạo đơn vị để thực hiện bản tự thống kê và điền đầy đủ các cột trong bản phụ lục.  
                             + Cá nhân phải phải xác định được sản phẩm đầu ra của công việc (cột 4), số lượng sản phẩm trung bình trong một năm (cột 5), thời gian hoàn thành một công việc tính theo giờ (cột 6) và xác định phần trăm (%) thời gian thực hiện công việc đó trong một năm.  

                              + Công thức tính % thời gian thực hiện được tính như sau: 

Số lượng sản phẩm trung bình/năm (cột 5) x thời gian hoàn thành 01 công việc (cột 6)

Tổng số giờ làm việc trong 01 năm theo quy định

                     - Tổng số giờ làm việc trong 01 năm được quy định  như sau:  

                              + Đối với nhân viên, chuyên viên văn phòng: 1.920 giờ.  

                              + Đối với giảng viên: 1.760 giờ 

                              + Đối với giáo viên trường trung học Thực hành Sài Gòn: có văn bản hướng dẫn sau.

           1.2. Trưởng đơn vị thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến từng công việc, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức tại đơn vị, xây dựng bản mô tả cho từng loại công việc trong đơn vị, xây dựng khung năng lực cho từng công việc 

           - Trước khi thực hiện bản thống kê cho đơn vị, trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, góp ý để các bản tự thống kê của từng cá nhân trong đơn vị mình đạt được các nội dung theo yêu cầu, thống nhất các nội dung theo hướng dẫn của nhà trường và toàn đơn vị. Các bản tự thống kê không đạt yêu cầu phải làm lại. 

           - Thống kê công việc theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các bản tự thống kê của cá nhân, trưởng đơn vị lập bảng thống kê (theo phụ lục số 1B). Lưu ý:                      

                      + Chỉ thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài.

                     + Xác định nhóm công việc chuyên môn nghiệp vụ (thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực của đơn vị) và nhóm hỗ trợ phục vụ (mang tính chất phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành) 

           - Phân nhóm các công việc tại đơn vị (theo phụ lục số 2). 

           - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm tại đơn vị (theo phụ lục số 3). 

           - Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức tại đơn vị (theo phụ lục số 4). 

           - Xác định danh mục vị trí việc làm tại đơn vị (theo phụ lục số 5). Trong đó: 

                      + Phân nhóm các công việc theo nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành; nhóm chuyên môn, nghiệp vụ, thực thi, thừa hành và nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ. 

                     + Ghi rõ các chức danh nghề nghiệp tương ứng (ví dụ: chuyên viên, chuyên viên chính, giảng viên…) (cột 4), phần hạng của chức danh nghề nghiệp để trống do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (cột 5).

                    + Xác định rõ số lượng người làm việc cần thiết. Mỗi vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp tương ứng (cột 6). 

           - Thực hiện xây dựng bản mô tả cho từng vị trí việc làm (theo phụ lục số 6). 

           - Xây dựng khung năng lực cho từng công việc tại đơn vị (theo phụ lục số 7), phân biệt giữa năng lực và kỹ năng.

           Thời gian thực hiện: Các đơn vị thực hiện xong bước 1 và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức – Cán bộ (bao gồm các mẫu phụ lục 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7) và kèm file (file Word, kiểu chữ Time New Roman) về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   trước ngày 12 tháng 3 năm 2014.

           •  Bước 2: Phân nhóm công việc 

           Trên cơ sở bản thống kê công việc của đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ tham mưu việc tổng hợp và phân nhóm công việc theo các nhóm sau (theo phụ lục số 2). 

                      - Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành 

                      - Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

                      - Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

           Thời gian thực hiện: trước ngày 15 tháng 3 năm 2014.

           •  Bước 3: Xác định các yếu tố ảnh hưởng
 

           Trên cơ sở bản xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công việc của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm (theo phụ lục số 3).

Thời gian thực hiện: trước ngày 18 tháng 3 năm 2014.

           •  Bước 4: Thống kê đánh giá đội ngũ viên chức 

           Trên cơ sở thống kê và đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu việc thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức toàn trường (theo phụ lục số 4).

           Thời gian thực hiện: trước ngày 21 tháng 3 năm 2014.

           •  Bước 5: Xác định danh mục vị trí việc làm 

           Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan và tham mưu xây dựng danh mục vị trí việc làm và dự kiến số lượng người làm việc cần thiết cho từng vị trí việc làm toàn trường (theo phụ lục số 5).

           Thời gian thực hiện: trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

           •  Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc 

           Trên cơ sở bản mô tả công việc của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu xây dựng bản mô tả công việc của vị trí việc làm toàn trường (theo phụ lục số 6).

           Thời gian thực hiện: trước ngày 27 tháng 3 năm 2014.

           •  Bước 7: Xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm 

           Trên cơ sở khung năng lực của từng công việc tại các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm toàn trường (theo phụ lục số 7).

           Thời gian thực hiện: trước ngày 28 tháng 3 năm 2014. 

           •  Bước 8: Viết đề án 

           Sau khi hoàn thành bước 5, 6 và 7; nhà trường tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung liên quan đến đề án vị trí việc làm và Phòng Tổ chức – Cán bộ tiến hành viết đề án, hoàn chỉnh các biểu mẫu theo quy định để gửi Sở Nội vụ thành phố.

           Thời gian thực hiện: trước ngày 31 tháng 3 năm 2014. 

           Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức năm 2014 của trường Đại học Sài Gòn. Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm triển khai và nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ thời gian của bản kế hoạch. 

           Phòng Tổ chức – Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian theo kế hoạch.

               Download mẫu các phụ lục

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Viết Ngoạn