MẪU ĐƠN XIN THI LẠI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
 
 
ĐƠN XIN THI LẠI MÔN
Kính gửi :     - Phòng Đào tạo
- Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học
                          Truờng Đại học Sài Gòn
 
Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Là sinh viên lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số SV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ liên hệ (số điện thoại nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bậc đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khóa học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi đã dự thi khóa ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kết quả không đạt vì lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi xin đăng ký thi lại kỳ thi ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Môn xin đăng ký thi lại:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi xin chấp hành đúng thủ tục dự thi theo quy định.
 
                                                             Tp. HCM, ngày            tháng             năm 2012
Phòng Đào Tạo                                   Trưởng khoa                                Người viết đơn