Thông báo về việc soạn thảo văn bản theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TT-BNV

 THÔNG BÁO

Về việc soạn thảo văn bản theo hướng dẫn

của Thông tư số 01/2011/TT-BNV

 

                                               Kính gửi: Các đơn vị


   Theo tinh thần Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHSG-TTr ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn về việc thành lập Ban kiểm tra, rà soát văn bản; theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm tra, rà soát văn bản, nay Nhà trường thông báo như sau:

   Thông tư 01/2011/TT-BNV đã được ban hành nhằm thay thế Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Vì vậy, các đơn vị phải cập nhật và phổ biến kịp thời đến cán bộ trực tiếp tham gia soạn thảo văn bản.

   Trong thời gian qua, việc soạn thảo văn bản của một số đơn vị còn nhiều thiếu sót. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường đề nghị các trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc soạn thảo văn bản phải nghiêm tục tuân thủ theo hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Thông tư 01/2011/TT-BNV. Những văn bản có sai sót sẽ có hình thức thu hồi, soạn thảo và ban hành lại theo đúng quy định.

   Nội dung của Thông tư số 01/2011/TT-BNV được đăng tải tại trang Web của nhà trường./.

 

   Tải Thông tư 01/2011/TT-BNV