Xác xuất thống lê

BỘ MÔN GIẢI TÍCH - XÁC XUẤT THỐNG KÊ

 

 

Họ và tên               Nguyễn Huy Tuấn

Học hàm – học vị   Tiến sĩ

Chức vụ                 Trưởng bộ môn

Di động                  0989.770.683

Điện thoại nhà riêng     

Mail                       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Họ và tên               Trần Thanh Bình

Học hàm – học vị   Thạc sĩ

Chức vụ                 Phó bộ môn

Di động                  0913.700.735

Điện thoại nhà riêng 38.503892

Mail                  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Trương Phúc Tuấn Anh

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0918.307.098

Điện thoại nhà riêng39.311509

Mail                       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Họ và tên               Nguyễn Phúc Bình

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0908.001.104

Điện thoại nhà riêng 39.230637           

Mail                       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Nguyễn Kiều Dung

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0958.849.222

Điện thoại nhà riêng 22.105455           

Mail                        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Nguyễn Mai Vĩnh Nghi

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0909.705.035

Điện thoại nhà riêng     

Mail                Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Phạm Hoàng Quân

Học hàm – học vị   Tiến Sĩ

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0903.943.931

Điện thoại nhà riêng35.100129

Mail                        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Bùi Đình Thắng

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0907.773.198

Điện thoại nhà riêng 38.370366           

Mail                   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Trần Thanh Thủy

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0986.747.544

Điện thoại nhà riêng 38.354939           

Mail                  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Họ và tên               Lê Minh Triết

Học hàm – học vị  

Chức vụ                 Giảng viên

Di động                  0168.597.3230

Điện thoại nhà riêng     

Mail                       Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.